Zdobycie prawa jazdy to inwestycja. Inwestujesz pieniądze, czas. Zainwestuj w nas. Wyszkolimy Cię za rozsądne pieniądze. Dopasujemy godziny szkolenia i jazdy do Twoich codziennych zajęć. Zdobędziesz potrzebną wiedzę i umiejętności w dobrej atmosferze, przy profesjonalnej pomocy i opiece.

Ofe­ru­jemy kursy prawa jazdy kate­go­rii B pro­wa­dzone na naj­wyż­szym pozio­mie, w kul­tu­ral­nej i przy­ja­znej atmos­fe­rze. Rze­telną wie­dzę mery­to­ryczną i prak­tyczną prze­ka­zują pro­fe­sjo­nalni wykła­dowcy i instruk­to­rzy z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, uwzględ­nia­jąc wszel­kie indy­wi­du­alne potrzeby kur­santa. Zaję­cia teo­re­tyczne odby­wają się w naj­no­wo­cze­śniej­szych salach wykła­do­wych, a zaję­cia prak­tyczne w dowol­nie wybra­nym przez kur­santa miej­scu oraz terminie.

W CENIE KURSU
~ Dojazd ( 15 km )
~ Ubezpieczenie
~ Materiały szkoleniowe
 

.